‘sophia-loren-marcello-mastroianni-yesterday-today-and-tomorrow’